Michael Večerka | SOG Adventure.cz

Sídlo firmy: Bratrušovská 11, 787 01 Šumperk

IČ: 86900218 | Tel.: 778 001 790 | Mail: info@sog-adventure.cz

Číslo účtu:

222709306/0600 Moneta Bank

IBAN: CZ05 0600 0000 0002 2270 9306


Obchodní podmínky | Outdoorové kurzy a akce 

1) Počet osob na akci/kurzu

Kurzy a akce s individuálním přístupem k jednotlivci ve skupinách max. 6 – 10 lidí, pod vedením certifikovaných horských průvodců a instruktorů.

2) Platba kurzů a akcí

Všechny objednávky akcí se realizují přes www.sog-adventure.cz. Po zadání všech potřebných údajů a odeslání objednávky Vám na mail přijde potvrzení s informacemi o platbě kurzu. Objednávku je nutné zaplatit nejpozději 14 dní před zahájením akce/kurzu. Do úplného zaplacení, je akce vedena stále jako volná a tím k dispozici pro další zájemce.

3) Co když zaplatím kurz a už nebude volné místo?

Pokud se tak stane, navrhneme jiný termín akce nebo vrátím peníze v plné výši na Váš účet do 5 pracovních dní.

5) Storno poplatky

Storno poplatky jsou vždy počítány z celkové ceny akce a to:
 
X dní – 15 dní = 50% z ceny akce
14 dní – 1 den = 100% z ceny akce
 
Dárkové poukazy není možné stornovat. Poukazy propadají dnem uplynutí doby stanovené na poukazu v plné výši.

6) Jak je to s potřebným vybavením?

V ceně kurzů máte vždy kompletní potřené vybavení (pokud není uvedenou jinak). Na kurzech, kde se vyskytuje horolezecké vybavení, je podmínkou mít naše vybavení u ostatních kurzů si můžete vzít své. V případě vlastního vybavení si vyhrazujeme právo nezahájit akci s klientem, co bude mít retro vybavení, jako např. sedák z hasičských hadic, atd…. Celkově musí splňovat revize stanovené výrobcem.

7) Co když bude špatné počasí? 

Jsme na horách, kde je často proměnlivé počasí a to k horské kráse patří… V případě špatného počasí u jednodenních akcí, se může akce zrušit ze strany organizátora. V tomto případě bude navrhnut jiný termín akce nebo vráceny peníze zpět na účet do 5 pracovních dní. V případě vícedenních akcí, vymyslíme zábavný a zároveň bezpečný alternativní program, tak abychom si to užili všichni.

8) Focení a natáčení 

Na většinu akcí s námi chodí profesionální fotograf/ka, takže Vaše zážitky zvěčníme, tato činnost je pro Vás zdarma! Účastí na akci nám dáváte souhlas k pořizování fotografii, videí a zveřejnění na webových stránkách a sociálních sítích firmy pouze pro propagační účely. Vzhledem k tomu, že realizujeme i akce pro osoby se skrytou identitou je možné po předchozí domluvě obličeje rozmazat nebo Vás nebudeme vůbec dokumentovat.

9) Za co nejsme zodpovědní

Neručíme za nepříznivé a neodvratné následky přírodní, politické, civilní, dopravní, atd … Následky a události vyšší moci, které nemůžeme ovlivnit, jako například počasí na horách.
 
Neručíme za jednání a chování zákazníků mimo řád a metodiku, kterou si před zahájením akce / kurzu stanovíme.

10) V čem jsem za Vás zodpovědní

Chceme abyste si všichni kurz/akci užili, proto je zákazník povinen upozornit na své zdravotní obtíže či sníženou fyzickou kondici, která může ovlivnit průběh akce nebo kurzu. Stejně tak je to i s alkoholem a omamnými látky v krvi a nevhodným vybavením po prarodičích. V tomto případě si vyhrazujeme právo na vyloučení zákazníka z akce/kurzu.

11) Doprava a ubytování

Doprava na akce/kurzy není v ceně. Můžete se dopravit po vlastní ose nebo využít společné dopravy (pokud se nabízí) s příspěvkem na pohonné hmoty a provozní náklady. Cenu Vám na dotaz vypočítáme předem.
 
Ubytování není zahrnuto v ceně. Místo ubytování je vždy předem rezervováno a zajištěno, platbu za ubytování si vždy platí zákazník sám. Cena a odkaz na ubytování je vždy umístěn v propozicích akce/kurzu.

12) Co je v ceně?

V ceně kurzu/akce je zapůjčení vybavení, náklady na instruktora a průvodce.
 

Obchodní podmínky| Příměstské tábory | Programy pro děti

1. Smluvní strany

a) Pořadatel

Michael Večerka | SOG Adventure.cz se sídlem Bratrušovská 11, Šumperk 787 01. Zapsaný v ŽÚ Šumperk. IČO: 86 900 218.

(dále jen „provozovatel“)

a

b) Zákonný zástupce dítěte (dále jen „objednatel“)

Tyto smluvní podmínky provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smluvního vztahu, uzavřeného mezi provozovatelem a objednatelem, jehož předmětem jsou dětské volnočasové programy pro děti, určené pro zdravé děti od 5 do 17 let a příměstské tábory od 8 – 17 let, které nevyžadují zvláštní péči a mohou se bez omezení přizpůsobit táborovému režimu nebo režimu daného programu.

Práva a povinnosti mezi objednatelem a provozovatelem, vzniklá ze smluvního vztahu uvedeného výše, se řídí těmito smluvními podmínkami.

2. Přihlášení na animační program / příměstský tábor

a) Pro přihlášení dítěte může objednatel využít elektronickou přihlášku na internetových stránkách www.sog-adventure.cz.

Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek elektronické přihlášky objednatelem a jejím elektronickém odeslání vzniká v okamžiku jejího doručení provozovateli předběžná rezervace pobytu s platností 7 pracovních dnů. V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) na základě faktury, vystavené provozovatelem*, má předběžná rezervace platnost do data splatnosti této faktury.

b) K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku potvrzení předběžné rezervace objednatelem formou uhrazení zálohové částky nebo plné ceny pobytu převodem na bankovní účet provozovatele dle instrukcí, které provozovatel pro tuto platbu poskytne. V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) vzniká smluvní vztah v okamžiku řádného uhrazení faktury, vystavené provozovatelem. Po připsání platby na účet provozovatele zašle provozovatel objednateli potvrzení o vzniku závazné rezervace.

c) V případě, že rezervace není ve lhůtě 7 pracovních dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena ze strany objednatele úhradou zálohové platby či plné ceny pobytu na účet provozovatele, vyhrazuje si provozovatel právo nabídnout místo jinému zájemci.

d) V případě, že objednatel zaplatí provozovateli za tentýž pobyt vícekrát, je povinen tuto skutečnost provozovateli oznámit písemně a doložit ji kopiemi platebních dokladů. Provozovatel vrátí objednateli chybně uhrazenou částku, poníženou o náklady (např. bankovní poplatky), bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu.

3. Rozsah a cena služeb

a) Cena programu má charakter ceny smluvní. Plná cena pobytu či záloha dle ceníku na www.sog-adventure.cz se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet provozovatele.

b) Cena příměstského tábora zahrnuje stravování (pokud je uvedeno v propozicích a to formou běžného stravovacího režimu, provozovatel nemůže zajistit dietní režim typu vegetariánský, bezlepkový atp.) a pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle platných legislativních norem. Z účasti dítěte na programu nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby, pokud není přímo jinak uvedeno v propozicích programu. Cena programu nezahrnuje dopravu, ubytování a úrazové pojištění dítěte.

4. Zrušení pobytu objednatelem

a) Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením programu či v jeho průběhu, a to elektronicky – e-mailem, zaslaným na adresu info@sog-adventure.cz . Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení provozovateli.

b) Za zrušení programu objednatelem je považováno i zrušení souhlasu objednatele se zpracováním osobních údajů před zahájením programu.

c) V případě zrušení programu objednatelem do 15 dní před začátkem, jsou storno poplatky v 50% výši. Zrušení rezervace v době menší než 14 dnů  před začátkem, jsou storno poplatky ve výši 100%.

d) V případě pozdějšího nástupu nebo předčasného odchodu dítěte z programu, nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část programu.

5. Zrušení pobytu provozovatelem

a) Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením programu či v jeho průběhu v následujících případech:

a.1) Pokud dítě vážně narušuje průběh programu, a to zejména závažným porušováním programového řádu.

a.2) V případě, že dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na programu, určeném pro pobyt zdravých dětí, které nevyžadují zvláštní péči a jsou schopny se bez problémů přizpůsobit programovému režimu.

a.3) V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky)

a.4) V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele a znemožňují pokračování konání programu (tedy v důsledku tzv. vyšší moci).

6. Reklamace služeb

a) V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci programu neodpovídá smluvním podmínkám, nebo platným legislativním normám, vzniká objednateli právo reklamace.

b) Objednatel je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu pobytu. Reklamaci je možno provést osobně (při návštěvě programu), elektronicky (e-mail: info@sog-adventure.cz), nebo telefonicky (viz údaj na www stránkách tábora).

c) Provozovatel je na základě oprávněné reklamace povinen zjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany objednatele.

7. Další ujednání

a) Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které dítě svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese provozovatel odpovědnost.

b) Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení v rámci programu patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně (včetně airsoftových), pyrotechnika, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou a dále též notebooky, tablety, ipady a přenosné videopřehrávače, přenosné reproduktory a televizní přijímače. Pokud není předem stanoveno jinak.

c) Objednatel dává provozovateli programu souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření na závažné porušení programového řádu (zejména se jedná o podezření z krádeže cizí věci, či držení zakázaného vybavení – viz bod 7.b).

d) Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti, při ukončení programu.

e) V průběhu některých programů není doporučeno děti navštěvovat (návštěva může mmj. vyvolat následnou psychickou nepohodu dítěte). V případě návštěvy si provozovatel si vyhrazuje právo umožnit kontakt dítěte výhradně s rodinnými příslušníky (kontakt s kamarády, spolužáky apod. nebude v průběhu konání tábora z bezpečnostních a provozních důvodů zprostředkován).

f) K dočasnému přerušení či ukončení táborového pobytu dítěte může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce, nebo na základě jím podepsaného písemného souhlasu.

g) Objednatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů, zachycujících jeho dítě, v rámci propagace aktivit provozovatele.

8. Závěrečná ustanovení

a) Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu (dítě).

b) Zasláním řádně vyplněné elektronické přihlášky a potvrzením rezervace pobytu formou uhrazení zálohové částky či plné ceny pobytu bere objednatel na vědomí a souhlasí se Smluvními podmínkami a programovým / táborovým řádem.

c) Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele.

d) Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.

Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1. 1. 2019